امروز : ۶ فروردین ۱۳۹۶

Wild Tales (2014)

نابرابری، بی عدالتی و درخواستهای دنیا ما برای خیلیها استرس و افسردگی به همراه دارد.
در این میان برخی از آنها دست به کارهای عجیبی می زنند. فیلم داستان این انسانهاست.
انسانهایی که در برابر رویایی با حقیقت آسیب پذیر بوده و ناگهان دست به کارهایی غیر قابل پیشبینی می زنند
 

 

 

۸ دیدگاه